Homepage


Tue, 30 May 2023 09:32:46 +0000
pl-PL

hourly

1
https://wordpress.org/?v=6.2.2

http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/05/30/zdrowe-srodowisko-pracy-w-megrez-sp-z-o-o/ http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/05/30/zdrowe-srodowisko-pracy-w-megrez-sp-z-o-o/#respond

Tue, 30 May 2023 08:38:12 +0000

Zdrowe środowisko pracy w MEGREZ Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej Beneficjent: MEGREZ Sp. z o.o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy Wartość projektu: 359 895,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 305 910,75 zł Wkład własny: 53 984,25 zł Okres realizacji projektu: 01.03.2023 r. – 30.06.2023 r. Krótki opis projektu: Projekt zakłada wdrożenie programu ukierunkowanego na poprawę warunków pracy i eliminację zdrowotnych czynników ryzyka z uwzględnieniem działań szkoleniowych wraz z doposażeniem stanowisk pracy w MEGREZ Sp. z o.o. W ramach projektu zostaną zakupione ergonomiczne krzesła, biurka, podkładki pod mysz i nadgarstek oraz ergonomiczne wózki transportowe, które pozwolą na zwiększenie komfortu pracy pracowników oraz ergonomię stanowisk pracy w biurach i na oddziałach szpitalnych. Natomiast szkolenia pozwolą pracownikom poznać zasady dotyczące ergonomii i higieny narządów ruchu, oraz możliwości tworzenia przyjaznego zdrowiu środowiska pracy. Celem głównym projektu jest poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w MEGREZ Sp. z o.o., poprzez doposażenie stanowisk pracy i działania szkoleniowe.
]]>

Zdrowe środowisko pracy w MEGREZ Sp. z o.o.


0

http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/28/wdrozenie-elektronicznych-uslug-medycznych-w-megrez-sp-z-o-o/ http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/28/wdrozenie-elektronicznych-uslug-medycznych-w-megrez-sp-z-o-o/#respond

Tue, 28 Mar 2023 13:57:27 +0000

Wdrożenie elektronicznych usług medycznych w MEGREZ Sp. z o.o.

Nazwa projektu: Wdrożenie elektronicznych usług medycznych w MEGREZ Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1. „ Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”

Beneficjent:  Megrez Sp. z o.o. ul.Edukacji 102, 43-100 Tychy Wartość projektu: 6 346 694,87 zł Wartość dofinansowania: 5 394 690,64 zł Wkład własny: 953 234,23 zł Okres realizacji projektu: 2020-08-18 – 2023-07-31 Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest modernizacja, rozbudowa oraz dostosowanie do współczesnych wymogów i standardów infrastruktury teletechnicznej oraz informatycznej, wykorzystywanej przez MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach do udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom regionu. Umożliwi to zasadnicze rozszerzenie zakresu, w jakim działalność Szpitala objęta jest wdrożonymi w tej jednostce systemami informatycznymi (np. na ruch pacjentów, obieg dokumentów, zintegrowany system zarządzania), a także wdrożenie w Szpitalu nowych, zaawansowanych systemów. Kluczowym elementem przedsięwzięcia jest uruchomienie dwóch interaktywnych portali – Obsługi Pacjenta oraz Obsługi Kontrahenta, które będąc narzędziami zintegrowanymi z eksploatowanym przez Szpital zasobami informacyjnymi służyć będą do świadczenia elektronicznych usług publicznych, charakteryzujących się wysokim stopniem dojrzałości.
]]>

Wdrożenie elektronicznych usług medycznych w MEGREZ Sp. z o.o.


0

http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/28/przebudowa-budynku-oddzialu-obserwacyjno-zakaznego-i-geriatrycznego-na-budynek-chorob-zakaznych-w-wojewodzkim-szpitalu-specjalistycznym-megrez-sp-z-o-o-w-tychach/ http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/28/przebudowa-budynku-oddzialu-obserwacyjno-zakaznego-i-geriatrycznego-na-budynek-chorob-zakaznych-w-wojewodzkim-szpitalu-specjalistycznym-megrez-sp-z-o-o-w-tychach/#respond

Tue, 28 Mar 2023 13:56:12 +0000

Przebudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego i geriatrycznego na budynek chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez Sp. z o.o. w Tychach

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19 zakup środków ochrony indywidualnej, wyposażenia i sprzętu oraz wykonanie robót budowlanych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102

„Przebudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego i geriatrycznego na budynek chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez Sp. z o.o. w Tychach”

Beneficjent: Megrez Sp. z o.o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy Wartość projektu: 12 388 084,00 zł Wartość dofinansowania: 8 000 000,00 zł Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 31.12.2023 Krótki opis projektu: Realizacja projektu dotyczy unowocześnienia i dostosowania infrastruktury szpitala do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a także dostosowania do wymogów prawa polskiego (Rozp. MZ z 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i UE.
]]>

Przebudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego i geriatrycznego na budynek chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez Sp. z o.o. w Tychach


0

http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/28/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-slaskiego-na-lata-2014-2020-europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego-razem-powstrzymamy-koronawirusa/ http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/28/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-slaskiego-na-lata-2014-2020-europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego-razem-powstrzymamy-koronawirusa/#respond

Tue, 28 Mar 2023 13:55:24 +0000

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) “RAZEM POWSTRZYMAMY KORONAWIRUSA”

Nazwa projektu:  “Razem powstrzymamy koronowirusa”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Beneficjent:  Megrez Sp. z o.o. ul.Edukacji 102, 43-100 Tychy Wartość projektu:  2 913 500,00 zł Wartość dofinansowania:  2 908 500,00 zł (w tym środki z UE 2 472 225,00zł oraz środki  budżetu państwa z kontraktu terytorialnego 290 850,00 zł) Wkład własny: 145 425,00 zł Okres realizacji projektu: 2020-07-10 – 2020-09-25 Krótki opis projektu: Projekt zakłada zakup sprzętu medycznego i informatycznego oraz środków ochrony osobistej dla potrzeb jednoimiennego szpitala zakaźnego, uruchomionego w dotychczasowym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach. Przedmiotowy sprzęt jest niezbędny do reorganizacji pracy placówki i zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej mieszkańcom województwa śląskiego, w tym okolicznych powiatów: mikołowskiego, pszczyńskiego i bieruńsko-lędzińskiego. W ramach projektu zostaną zakupione m. in. kardiomonitory, łóżka szpitalne, materace przeciwodleżynowe,  urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń, bronchofiberoskop, aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, aparaty do znieczulenia, fotel ginekologiczno-zabiegowy, sprzęt informatyczny oraz środki ochrony indywidualnej dla personelu.
]]>

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) “RAZEM POWSTRZYMAMY KORONAWIRUSA”


0

http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/28/poprawa-efektywnosci-energetycznej-budynkow-podmiotu-leczniczego-megrez-sp-z-o-o-w-tychach-z-wykorzystaniem-instalacji-oze/ http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/28/poprawa-efektywnosci-energetycznej-budynkow-podmiotu-leczniczego-megrez-sp-z-o-o-w-tychach-z-wykorzystaniem-instalacji-oze/#respond

Tue, 28 Mar 2023 13:54:36 +0000

Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE.

Numer WND WND-RPSL.04.03.01-24-0052/19-007
Termin realizacji 2020-01-02 – 2022-12-31
Wartość całkowita 10 324 697,00 zł
Koszty kwalifikowane 10 110 832,58 zł
Dofinansowanie ogółem 8 594 207,69 zł
Dofinansowanie UE 8 594 207,69 zł

Cele projektu / planowane efekty:

– ograniczenie strat energii podczas ogrzewania oraz obiżenie kosztów ogrzewania, a także kosztów energii elektrycznej; – redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosf., a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie Miasta Tychy; – poprawa warunków użytkowania budynków.
]]>

Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE.


0

http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/28/przebudowa-pomieszczen-wojewodzkiego-szpitala-specjalistycznego-w-tychach-na-rzecz-walki-z-covid-19/ http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/28/przebudowa-pomieszczen-wojewodzkiego-szpitala-specjalistycznego-w-tychach-na-rzecz-walki-z-covid-19/#respond

Tue, 28 Mar 2023 13:53:30 +0000

Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach na rzecz walki z COVID-19

Umowa zawarta dnia 29.06.2020r, pomiędzy: Gminą Miasta Tychy MEGREZ Sp. z o.o.

na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemiologicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wprowadzonym na skutek rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 (COVID-19) Wysokość dotacji : 2.388.200.00 zł
Umowa na realizację inwestycji pn.: “Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach na rzecz walki z COVID-19” zawarta pomiędzy: MEGREZ Sp.z o.o. a Przedsiębiostwem budowlanym Mazur Sp. z o.o. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, a następnie wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w zakresie przebudowy ośmiu sal chorych na izolatki w budynku bloku łóżkowego oraz przebudowy pomieszczeń na potrzeby szatni dla persolneu z zapleczem higieniczo – sanitarnym w budynku Zakładu Diagonostyki Obrazowej oraz bloku łóżkowego na poziomie -1 Wojewódzkiego Szpitala Specialistycznego w Tychach oraz wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby szatni dla personelu Zamawiającego z zapleczem higieniczno – sanitarnym w budynku byłej pralni. Celem inwestycji jest modernizacja i przystosowanie pomieszczeń do przepisów i warunkow higieniczno – sanitarnych zapewniających możliwość realizacji przez Zamawiającego procedur zapobiegających szerzeniu się COVID-19.
]]>

Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach na rzecz walki z COVID-19


0

http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/28/zapobieganie-przeciwdzialanie-i-zwalczanie-covid-19-zakup-srodkow-ochrony-indywidualnej-wyposazenia-i-sprzetu-oraz-wykonanie-robot-budowlanych-na-potrzeby-wojewodzkiego-szpitala-specjalistycznego/ http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/28/zapobieganie-przeciwdzialanie-i-zwalczanie-covid-19-zakup-srodkow-ochrony-indywidualnej-wyposazenia-i-sprzetu-oraz-wykonanie-robot-budowlanych-na-potrzeby-wojewodzkiego-szpitala-specjalistycznego/#respond

Tue, 28 Mar 2023 13:51:38 +0000

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 zakup środków ochrony indywidualnej, wyposażenia i sprzętu oraz wykonanie robót budowlanych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102

Umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia Megrez Sp. z o.o. 

Wysokość dofinansowania: 7 058 823,00 zł Celem projektu jest przystosowanie infrastruktury Wnioskodawcy do realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych, w tym przystosowanie istniejących pomieszczeń do mycia i dezynfekcji łóżek, sprzętów, wyposażenia szpitala oraz przystosowanie nieuzytkowanychpomieszczeń bloku łóżkowego na rzecz gabinetów obserwacyjno – zabiegowych wraz z zapewnieniem bezpiecznego transportu wewnętrznego pacjentów pomiędzy oddziałamiznajdującymi się w odrębnych budynkach.
Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19 zakup środków ochrony indywidualnej, wyposażenia i sprzętu oraz wykonanie robót budowlanych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102
]]>

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 zakup środków ochrony indywidualnej, wyposażenia i sprzętu oraz wykonanie robót budowlanych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102


0

http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/28/zglaszanie-nieprawidlowosci-dotyczacych-projektow-finansowanych-ze-srodkow-pochodzacych-z-programu-infrastruktura-i-srodowisko/ http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/28/zglaszanie-nieprawidlowosci-dotyczacych-projektow-finansowanych-ze-srodkow-pochodzacych-z-programu-infrastruktura-i-srodowisko/#respond

Tue, 28 Mar 2023 13:47:44 +0000

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z dedykowanego formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
]]>

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko


0

http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/14/nowa-strona-www/ http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/14/nowa-strona-www/#respond

Tue, 14 Mar 2023 15:43:10 +0000

Nowa strona WWW

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nową odsłonę naszej strony internetowej.  Zupełnie nowa grafika oraz łatwiejsza nawigacja to atuty nowej strony internetowej. Dodatkowo strona jest tak samo funkcjonalna na komputerze, smartfonie i tablecie. Przejrzysty układ strony ułatwia dostęp do najważniejszych informacji i funkcjonalności. Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zachęcamy do dalszej współpracy z nami.
]]>

Nowa strona WWW


0

http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/14/informacja/ http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/14/informacja/#respond

Tue, 14 Mar 2023 15:40:11 +0000

Informacja

Szpital Megrez w Tychach oferuje Rodzącym szereg znieczuleń – zarówno farmakologicznych jak i niefarmakologicznych. Wśród nich: immersję wodną i poród w wodzie – w nowoczesnej wannie porodowej; tzw. gaz rozweselający; piłki porodowe i worki saco czy krzesełka porodowe. Szpital oferuje także znieczulenie zewnątrzoponowe. Faktem jest brak całodobowej dostępności tego znieczulenia, ale w odróżnieniu od wielu placówek – w miarę dostępności specjalistów anestezjologii – znieczulenia są wykonywane. Warto dodać, że znieczuleniem tego typu zainteresowanych jest ok. 15% rodzących. Ze statystyk szpitala wynika, że największa część dzieci przychodzi na świat metodą cesarskiego cięcia. Nasza kadra dokłada najwyższych starań, aby zagwarantować przyszłym Mamom jak najlepsze warunki rodzenia w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, czego dowodem są liczne opinie naszych zadowolonych Pacjentek.
]]>

Informacja


0

http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/14/badanie-satysfakcji-pacjenta/ http://projekt-megrez.pl/pelna_wersja/2023/03/14/badanie-satysfakcji-pacjenta/#respond

Tue, 14 Mar 2023 15:33:33 +0000

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Obchodzimy dziś Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Dlaczego warto Obchodzimy dziś Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Dlaczego warto o nich mówić? Dowiedzmy się najpierw czym są bakterie. To małe, widoczne tylko pod mikroskopem organizmy żywe, które są wszechobecne – występują praktycznie w każdym środowisku i organizmach żywych. Mogą tworzyć społeczności (biofilm), niektóre z nich są wrażliwe na ekstremalne warunki środowiska a na Ziemi jest ich w przybliżeniu pięć kwintylionów (to naprawdę duża liczba). Istnieją tzw. „dobre” i „złe” bakterie. Te dobre występują w organizmach, także w człowieku, dostarczając niezbędnych do życia składników i chroniąc je przed bakteriami chorobotwórczymi (np. mikroflora jelitowa). Są również niezbędne do produkcji nabiału czy kiszonek oraz mogą rozłożyć praktycznie każdą substancję, dzięki czemu z powodzeniem wykorzystuje się je w biologicznych oczyszczalniach ścieków. Także dzięki nim możliwe jest pozyskiwanie także m.in.: insuliny. „Złe” bakterie natomiast wywołują zakażenia u ludzi, zwierząt oraz roślin. Są przyczyną wielu poważnych chorób, takich jak: błonica, krztusiec, gruźlica, kiła, sepsa, angina czy zapalenie płuc. 🤒 Skuteczną walkę z nimi zapewnić mogą antybiotyki. Wytwarzane są przez… bakterie i grzyby. Stanowią ważną dla nich broń do walki o przetrwanie w środowisku naturalnym. Dzięki nim zabijają lub hamują wzrost innych, konkurujących drobnoustrojów. Gdy w 1945 r. na świecie rozpoczęła się światowa produkcja penicyliny, została okrzyknięta „cudownym lekiem”. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia antybiotyków w lecznictwie, zaczęto obserwować nasilający się brak skuteczności terapii – bakterie stały się oporne na stosowane antybiotyki. Co więcej, istnieją tzw. wielooporne szczepy bakterii, na które nie działa większość istniejących antybiotyków. To m.in.: gronkowiec złocisty, pałeczka okrężnicy, pałeczka zapalenia płuc czy pneumokoki. Pojawianie się bakterii opornych na antybiotyki wymusza poszukiwanie nowych leków do walki z zakażeniami i chorobami zakaźnymi. Niestety, jest to bardzo czasochłonne zadanie, a bakterie są bardzo często o krok przed naukowcami… ℹ Dlatego w Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach warto przypomnieć o rozważnym stosowaniu antybiotyków – nadużywanie ich (np. podczas przeziębienia czy grypy) prowadzi do zwiększenia liczby tzw. szczepów opornych i zmniejszenia skuteczności leczenia innych chorób. Powinniśmy także zawsze przyjmować lek zgodnie z zaleceniami lekarza. To, jak długo antybiotyki będą skuteczne, zależy od każdego z nas.
]]>

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach


0

 

RSS

scroll Skip to content