Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji za okazaniem właściwego dokumentu posiadają:

Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością jest okazanie przez osobę uprawnioną dokumentu potwierdzającego status osoby uprawnionej.

Osobie uprawnionej udziela się świadczeń – co do zasady – w dniu zgłoszenia. Jeżeli nie jest to możliwe, świadczeniodawca powinien ustalić inny termin udzielenia świadczenia – poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących. W przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Dodatkowo termin ten stosowany jest wyłącznie w odniesieniu do świadczeniobiorcy (pacjenta) zgłaszającego się po raz pierwszy. W przypadku, gdy świadczeniobiorca (pacjent) jest już objęty leczeniem, przy wyznaczaniu kolejnych terminów traktowany jest jako osoba kontynuująca leczenie, i jedynie wskazania medyczne (plan leczenia) powinny mieć wpływ na wyznaczenie terminu kolejnego świadczenia.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

scroll Skip to content