PACJENT MA PRAWO DO:

1

Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

2

Informacji o swoim stanie zdrowia.

3

Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.

4

Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

5

Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

6

Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

7

Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.

8

Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

9

Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

10

Opieki duszpasterskiej.

11

Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

RZECZNIK PRAW PACJENTA
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Tel. (22) 532 82 50
Faks (22)532 82 30
sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia

0 800 190 590
Połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Prawa pacjenta

scroll Skip to content