Zasady sprawowania dodatkowej opieki nad pacjentem oparte są o obowiązujące zapisy Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta.

1

Dodatkowa opieka nad pacjentem może być sprawowana pod warunkiem nie zakłócania prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych oraz pod warunkiem okazywania szacunku dla praw pozostałych pacjentów.

2

Dodatkową opiekę sprawuje osoba wskazana przez pacjenta.

3

Osoba wskazana przez rodzącą może uczestniczyć i sprawować dodatkową opiekę pielęgnacyjną w Szpitalu w trakcie ciąży, porodu odbywającego się drogami natury oraz połogu.

4

Osoby sprawujące dodatkową opiekę w salach wieloosobowych ze względu na szacunek dla innych pacjentów i zapewnienie warunków odpoczynku, proszone są o opuszczenie oddziału najpóźniej o godz. 22.00.

5

Osoba sprawująca dodatkową opiekę nie może bez zgody personelu medycznego podawać pacjentowi żadnych leków, suplementów diety, ziół itp., oraz produktów żywnościowych niezaakceptowanych przez personel medyczny.

6

Osoba sprawująca dodatkową opiekę musi uzgodnić wykonanie danej czynności z pielęgniarką lub położną oraz wykonać je po uzyskaniu instruktażu i edukacji w tym zakresie.

7

Dodatkowej opieki nie mogą sprawować osoby nietrzeźwe, osoby z objawami infekcji, osoby nie przestrzegające zasad higieny.

8

Osoba sprawująca dodatkową opiekę ma obowiązek zgłoszenia pielęgniarce lub położnej fakt przybycia i opuszczenia szpitala.

9

Osoba sprawująca dodatkową opiekę nad pacjentem nie może żądać od Spółki wynagrodzenia z tego tytułu.

10

W celu zapewnienia pacjentom innym prawa do zachowania prywatności oraz ze względu na organizację pracy w oddziale, osoby bliskie sprawujące opiekę nad pacjentem zobowiązane są:

– przestrzegać regulaminu oddziału.
– uszanować innych pacjentów leżących na sali, nie przeszkadzać im i nie absorbować zbytnio swoją obecnością,
– nie komentować i nie wyrażać opinii na temat stanu zdrowia innych pacjentów.
– opuścić salę chorych na czas wykonywania czynności medycznych u pacjentów.
– w razie zaobserwowania niepokojących objawów u innych pacjentów wezwać pomoc medyczną(lekarz/pielęgniarka),
11

W razie wątpliwości skonsultować wykonywanie czynności z personelem medycznym

Wykaz czynności, które mogą być wykonywane w ramach dodatkowej opieki.

Czynności związane z utrzymaniem właściwego stanu higieny:

Czynności związane ze sprawnością ruchową:

Czynności związane z karmieniem i pojeniem pacjenta:

W PRZYPADKU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO DODATKOWO:

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna

scroll Skip to content