Szpital jest otwarty na podjęcie różnych form współpracy z:

Pielęgniarki / Pielęgniarze oraz Pielęgniarki Specjalistki / Pielęgniarze Specjaliści 

udzielające / udzielający świadczeń w Oddziałach Szpitalnych: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Obserwacyjno-Zakaźnym, Neurologicznym oraz Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

Lekarze i Lekarze Specjaliści

udzielający świadczeń w Oddziałach Szpitalnych z zakresów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii, Neurologii, Kardiologii oraz Geriatrii

Lekarze i Lekarze Specjaliści

udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w Nocnej i Świątecznej Opiece Zrowotnej

Lekarze i Lekarze Specjaliści

udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w Izbie Przyjęć

Lekarze Specjaliści (lub Rezydenci po II roku specjalizacji)

udzielający świadczeń w Poradniach:

GERIATRYCZNEJ NEUROLOGICZNEJ ORTOPEDYCZNEJ CHIRURGICZNEJ

Oto co oferujemy:

Nasze oczekiwania:

Kierownik izby przyjęć

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji);
 • Pracę w rozwijającej się, nowocześnie wyposażonej placówce posiadającej akredytację CMJ oraz certyfikację ISO;
 • Benefity pozapłacowe: karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach.

Nasze oczekiwania:

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacji (mile widziane: w zakresie medycyny ratunkowej);
 • Co najmniej 5-letni staż pracy w Izbie Przyjęć lub SOR;
 • Dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 • Inne pożądane kwalifikacje i umiejętności zawodowe: tytuł lub stopień naukowy w dziedzinie zgodnej z profilem udzielania świadczeń, dodatkowa specjalizacja, dodatkowe certyfikaty lub uprawnienia;
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 • Przygotowanie i przestawienia w formie pisemnej koncepcji rozwoju Izby Przyjęć.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr i Płac: 

Położna (położny) / pielęgniarka (pielęgniarz) specjalista ds. epidemiologii

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • Stabilne zatrudnienie w placówce zachowującej wysokie standardy – akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i certyfikacja ISO,
 • Benefity pozapłacowe: karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej placówce medycznej, będącej jednym z większych szpitali w regionie.

Oczekiwania wobec Kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej oraz specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub epidemiologii,
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej,
 • Odpowiedzialność, empatia, odporność na stres,
 • Dodatkowym atutem będą przebyte kursy oraz szkolenia związane z kontrolą zakażeń szpitalnych.

Zakres obowiązków:

 • Współuczestniczenie w opracowaniu i wdrożeniu strategii profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych,
 • Nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego, w szczególności prowadzenie nadzoru nad:
 1. realizacją programu zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych,
 2. procesami dekontaminacji /dezynfekcji i sterylizacji,
 3. metodami i technikami pracy personelu, przestrzeganiem reżimów sanitarnych,
 4. prowadzeniem dokumentacji ryzyka zakażeń szpitalnych,
 5. systemem transportu wewnętrznego,
 6. sposobami zbierania, gromadzenia i przekazywania do utylizacji odpadów,
 7. procesami dezynsekcji i deratyzacji.
 • Określanie czynników ryzyka zakażeń,
 • Przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i postępowań w przypadku wystąpienia ognisk epidemicznych,
 • Prowadzenie rejestru zakażeń szpitalnych,
 • Współuczestniczenie w planowaniu opieki nad pacjentem zakażonym.
 • Sprawowanie nadzoru nad systemem izolacji/ kohortacji pacjentów.
 • Szkolenie personelu.
 • Udział w postępowaniach przetargowych.
 • Udział w pracach Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 • Współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Szpitala.
 • Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzani poprzez nadzorowanie przestrzegania zasad związanych z Zintegrowanym Systemem Zarządzania oraz postępowanie zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, procedurami i innymi dokumentami regulującymi postępowanie w Spółce,  w tym wynikające z wymogów akredytacyjnych oraz ochrony danych osobowych.
 • Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.

Pracownicy medyczni

scroll Skip to content