W dniu 6 września 2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 poz.1675), na mocy której wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych zostały zastąpione przez Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych przy Rzeczniku Praw Pacjenta, który zapewnia szybszą, pozasądową ścieżkę rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu.

Fundusz obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce nie wcześniej niż 6 września 2023 roku. Wniosek można złożyć także wówczas, gdy zdarzenie miało wprawdzie miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po utworzeniu Funduszu. Skorzystanie ze wsparcia finansowego ze strony Funduszu nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia medycznego, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć. Maksymalna kwota jaką może otrzymać pacjent wynosi 200 000 zł. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie wynosi do 100 000 zł dla każdej z uprawnionych osób.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu znajdą Państwo na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych.

scroll Skip to content