Nazwa projektu: Wdrożenie elektronicznych usług medycznych w MEGREZ Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1. „ Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”

Beneficjent:  Megrez Sp. z o.o. ul.Edukacji 102, 43-100 Tychy

Wartość projektu: 5 410 241,10 zł

Wartość dofinansowania: 4 597 659,46 zł

Wkład własny: 812 581,64 zł

Okres realizacji projektu: 2020-08-18 – 2023-07-31

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest modernizacja, rozbudowa oraz dostosowanie do współczesnych wymogów i standardów infrastruktury teletechnicznej oraz informatycznej, wykorzystywanej przez MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach do udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom regionu. Umożliwi to zasadnicze rozszerzenie zakresu, w jakim działalność Szpitala objęta jest wdrożonymi w tej jednostce systemami informatycznymi (np. na ruch pacjentów, obieg dokumentów, zintegrowany system zarządzania), a także wdrożenie w Szpitalu nowych, zaawansowanych systemów. Kluczowym elementem przedsięwzięcia jest uruchomienie dwóch interaktywnych portali – Obsługi Pacjenta oraz Obsługi Kontrahenta, które będąc narzędziami zintegrowanymi z eksploatowanym przez Szpital zasobami informacyjnymi służyć będą do świadczenia elektronicznych usług publicznych, charakteryzujących się wysokim stopniem dojrzałości. 

scroll Skip to content