Zastępca Kierownika Działu Technicznego

Zakres obowiązków:

 • Organizacja i koordynowanie pracy pracowników gospodarczych i administracyjnych Działu Technicznego oraz nadzór nad realizacją powierzonych im zadań;
 • Planowanie i nadzór nad realizacją prac remontowych i konserwatorskich na terenie obiektów Spółki;
 • Nadzór nad przeglądami technicznymi obiektów Spółki, sprzętu oraz aparatury, nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • Zabezpieczenie ciągłości dostaw gazów medycznych oraz mediów;
 • Sporządzanie i korygowanie kosztorysów i wycen robót inwestycyjnych i remontowych;
 • Nadzorowanie robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych;
 • Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem parkingami Spółki oraz zabezpieczanie utrzymania terenów zielonych Spółki;
 • Prowadzenie całości zagadnień związanych z telekomunikacją w Spółce;
 • Utrzymanie w ciągłym ruchu sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Spółki;
 • Przyjmowanie zgłoszeń awarii sprzętu medycznego oraz ustalenie rodzaju uszkodzeń aparatury i sprzętu medycznego napływających z poszczególnych komórek organizacyjnych i Zakładów;
 • Zlecanie i nadzorowanie usuwania awarii przez podległych pracowników lub zewnętrzne serwisy;
 • Nadzorowanie realizacji podpisanych ze specjalistycznymi serwisami umów w zakresie napraw i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej;
 • Prowadzenie nadzoru nad prawidłową eksploatacją aparatury i sprzętu medycznego;
 • Nadzór nad paszportami sprzętu medycznego;
 • Współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Urzędem Dozoru Technicznego i innymi jednostkami;
 • Bieżąca analiza nowości technicznych oraz zakup dla jednostek organizacyjnych Spółki nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej;
 • Inicjowanie przedsięwzięć związanych z poprawą obsługi sprzętu i racjonalnego jego wykorzystania.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika / lidera / brygadzisty w środowisku technicznym; dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe zdobyte w podmiocie leczniczym;
 • biegłość w obsłudze komputera;
 • komunikatywność, asertywność i umiejętności interpersonalne;
 • rozwinięte zdolności analityczne;
 • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem, delegowania zadań, nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Oto co oferujemy:

 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 37 godz. 55 min. tygodniowo – w piątki pracujemy tylko do 13!
 • benefity pozapłacowe: karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach, itp.;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej placówce medycznej, będącej jednym z większych szpitali w regionie;możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach, itp.;
 • lokalizacja placówki medycznej dobrze skomunikowana transportem (autobus, pociąg, samochód – droga szybkiego ruchu w pobliżu, parkingi).

Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad kompleksowym rozliczaniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z procedurami określonymi przez NFZ i MZ;
 • weryfikacja kompletności i poprawności danych oraz dokumentacji medycznej, wymaganych do poprawnego rozliczenia z NFZ;
 • weryfikacja poprawności i eksport do NFZ rozliczeń świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego i programów zdrowotnych;
 • nadzór nad pracą specjalistów ds. obsługi pacjenta, sekretarek medycznych i koderów;
 • przygotowywanie ofert do konkursów ofert ogłaszanych przez NFZ i MZ;
 • nadzór nad aktualnością i poprawnością danych wprowadzanych do portalu potencjału;
 • kontrolowanie prawidłowości przyjmowania pacjentów na oddziały i sprawdzanie poprawności naniesionych danych osobowych pacjentów;
 • nadzór nad rozliczaniem pacjentów z UE na podstawie przepisów o koordynacji oraz pacjentów nie ubezpieczonych na podstawie dostarczonych decyzji MOPS, GOPS itp.;
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań;
 • nadzór nad gromadzeniem i wysyłaniem kart statystycznych oraz nowotworowych,;
 • ścisła współpraca z kadrą medyczną w celu zapewnienia poprawności i kompletności danych w systemie informatycznym oraz należytego prowadzenia dokumentacji medycznej, niezbędnych do poprawnego rozliczania realizowanych świadczeń;
 • współudział w analizach dotyczących poszczególnych procedur;
 • monitorowanie pojawiających się konkursów na udzielanie świadczeń;
 • bieżąca analiza rozporządzeń i komunikatów NFZ i MZ oraz innych istotnych regulacji zewnętrznych oraz rekomendowanie odpowiednich działań,
 • weryfikacja faktur za wykonane świadczenia medyczne.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kontraktowaniem i rozliczaniem świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym; mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • praktyczna znajomość aktów prawnych dot. ochrony zdrowia mających zastosowanie przy realizacji obowiązków z zakresów statystyki medycznej, kontraktowania i rozliczania świadczeń;
 • bardzo dobra znajomość systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP);
 • doświadczenie w zakresie obsługi portalu potencjału NFZ;
 • znajomość rynku świadczeń zdrowotnych;
 • znajomość programów Amms i InfoMedica będzie dodatkowym atutem;
 • rozwinięte umiejętności analityczne, zdolność logicznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem, delegowania zadań, nastawienie na współpracę i na realizację celów

Oto co oferujemy:

 • pracę w zgranym i pracowitym zespole specjalistów;
 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;
 • benefity pozapłacowe: karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej placówce medycznej, będącej jednym z większych szpitali w regionie;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach, itp.;
 • lokalizacja placówki medycznej dobrze skomunikowana transportem (autobus, pociąg, samochód – droga szybkiego ruchu w pobliżu, parkingi).

W razie zainteresowania przyszłym zatrudnieniem w Pionie Administracyjnym Szpitala zapraszamy do indywidualnego kontaktu z Działem Kadr i Zarządzania Zasobami Ludzkimi: tel. (32) 325-51-26, rekrutacja@szpitalmegrez.pl

Pracownicy administracyjni

scroll Skip to content