PACJENT KORZYSTAJĄCY ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH MA OBOWIĄZEK:

01

Okazywania szacunku dla praw innych pacjentów.

02

Przestrzegania zasad współżycia społecznego, szczególnie poszanowania godności, intymności, przekonań i zasad moralnych oraz życzliwego i kulturalnego odnoszenia się do innych pacjentów, odwiedzających i personelu Spółki.

03

Przestrzegania zasad higieny osobistej oraz stosownego ubioru (np. piżama, dres).

04

Utrzymywania ładu i porządku w miejscu pobytu.

05

Stosowania się do ustalonego porządku organizacyjnego na Oddziale, w szczególności przebywania w sali w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych oraz w czasie wydawania posiłków.

06

Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00 i przebywania w tym czasie na Oddziale.

07

Zgłaszania każdorazowo pielęgniarce/położnej zamiaru opuszczenia Oddziału (np. w celu dokonania zakupów w sklepiku szpitalnym lub wyjścia na spacer).

08

Przestrzegania zakazu wychodzenia poza obręb szpitala chyba, że jest to uzgodnione i konieczne ze względów leczniczych (konsultacje, zabiegi itp.) . W oddziale nie udziela się pacjentom przepustek.

09

Dostarczenia personelowi pełnej informacji o przebytych i obecnych chorobach oraz wszystkich aspektach medycznych mogących pomóc w leczeniu.

10

Poinformowania lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza.

11

Stosowania się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek, położnych fizjoterapeutów, techników i innego personelu zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych.

12

Stosowania się do uzgodnionego planu diagnostyki i leczenia oraz zaleceń medycznych i diety.

13

Poszanowania mienia Spółki.

14

Przestrzegania zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

15

Przestrzegania prawa korzystania do możliwości zdeponowania na czas pobytu w szpitalu rzeczy wartościowych w Depozycie Szpitalnym.

16

Korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń (np. laptopów, MP3 itp.) w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu Szpitala ani zakłócający działania aparatury i urządzeń medycznych i poza godzinami ciszy nocnej. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w gabinetach zabiegowych, pracowniach diagnostycznych oraz w pobliżu aparatów medycznych pracujących na salach chorych. Zarząd Szpitala może określić inne strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

17

Przestrzegania bezwzględnego zakazu obrotu, posiadania i używania alkoholu, narkotyków i środków odurzających oraz palenia papierosów na terenie Szpitala.

18

Przestrzegania przepisów BHP i P/POŻ.

Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej może nastąpić, gdy pacjent przebywający w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych.

Obowiązki pacjenta

scroll Skip to content