top podstrona

Dla przedstawicieli handlowych

Regulamin przyjmowania przedstawicieli handlowych w Megrez Sp. z o. o. 

1. Każda wizyta przedstawiciela mająca na celu reklamę produktu leczniczego odbywa się wyłącznie za zgodą Zarządu Megrez Sp. z o.o. lub Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, udzieloną każdorazowo przed planowanym spotkaniem i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Zgoda, o której mowa powyżej, udzielona jest na wniosek przedstawiciela, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Terminy i godziny spotkań wyznacza kierownik komórki organizacyjnej Spółki, w której ma odbyć się spotkanie. W celu uzgodnienia terminu spotkania, przedstawiciel ma obowiązek okazania Kierownikowi Komórki Organizacyjnej dokumentu potwierdzającego uzyskanie wymienionej w pkt. 1 zgody.

3. Przedstawiciel handlowy ma obowiązek zarejestrować swoją obecność w Rejestrze wizyt, dostępnym w sekretariacie Spółki oraz pobrać identyfikator, który zobowiązany jest oddać po zakończeniu spotkania.

4. Spotkania z przedstawicielem handlowym mogą mieć charakter wyłącznie grupowy, zrzeszając personel danej komórki organizacyjnej Spółki.

5. W spotkaniach z przedstawicielem handlowym każdorazowo może uczestniczyć Kierownik Apteki lub osoba przez niego upoważniona.

6. Informacje przekazywane przez przedstawiciela handlowego w ramach reklamy produktu leczniczego muszą zawierać następujące dane zgodne z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych, (Dz. U. 2008 r., Nr 210, poz. 1327) oraz art. 54 ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).:

 • nazwę produktu leczniczego i nazwę powszechnie stosowaną;
 • skład ilościowy w odniesieniu do substancji czynnych oraz tych substancji pomocniczych, które mają istotne znaczenie dla właściwego stosowania;
 • wskazania do stosowania;
 • dawkowanie i sposób podawania; • przeciwwskazania;
 • specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania;
 • działania niepożądane; • wskazanie podmiotu odpowiedzialnego;
 • numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i nazwa organu, który je wydał;
 • informacja o przyznawanej kategorii dostępności;
 • w przypadku leków refundowanych – informacja o cenie urzędowej detalicznej i maksymalnej kwocie dopłaty ponoszonej przez pacjenta.

7. Wizyty przedstawicieli handlowych nie mogą się odbywać w godzinach pracy osób zatrudnionych w Megrez Sp. z o.o. lub udzielających na rzecz Megrez Sp. z o.o. świadczeń zdrowotnych w ramach umów cywilnoprawnych zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. 2008 r., Nr 210, poz. 1327).

8. Wizyty przedstawicieli handlowych mogą się odbywać w godzinach pracy personelu, o którym mowa w pkt. 7 podczas zebrań szkoleniowych komórek organizacyjnych Spółki, jeżeli dane przekazywane przez przedstawicieli będą miały charakter wyłącznie informacji naukowej, pod warunkiem przedstawienia Zarządowi Megrez wraz z wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 agendy spotkania oraz zapewnieniem o uczestnictwie w szkoleniu minimum 10 osób z personelu, o którym mowa w pkt. 7. Informacja o szkoleniu, będzie także dostępna na stronie lokalnej Spółki.

9. Przedstawiciele handlowi mają możliwość reklamowania produktu leczniczego polegającą na bezpłatnym dostarczaniu próbek osobie uprawnionej do wystawiania recept, pod następującymi warunkami (art. 54 ust. 3 Ustawy Prawo Farmaceutyczne Dz. U. 2008 r., Nr 45, poz. 271):

 • osoba uprawniona do wystawiania recept wystąpiła w formie pisemnej do przedstawiciela o dostarczenie próbki;
 • osoba dostarczająca prowadzi ewidencje dostarczonych próbek;
 • próbka nie jest większa niż jedno najmniejsze opakowanie produktu leczniczego dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • do próbki dołączona jest Charakterystyka Produktu Leczniczego;
 • ilość próbek tego samego produktu leczniczego dostarczona tej samej osobie nie przekracza pięciu opakowań w ciągu roku;
 • próbki muszą być ewidencjonowane przez Aptekę Szpitalną;
 • zakazane jest dostarczenie próbek produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe.

10. Personelowi Spółki zabrania się przyjmowania w ramach reklamy produktu leczniczego korzyści materialnych i finansowych z wyjątkiem przedmiotów materialnych o wartości nie przekraczającej kwoty 100 zł, związanych z praktyką medyczną lub farmaceutyczną, opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę lub produkt leczniczy (art. 58 ust 3 Ustawy Prawo Farmaceutyczne; Dz. U. 2008 r., Nr 45, poz. 271). Złamanie zakazu podlega karze grzywny (art. 58 ust.1 i art. 128 Ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2008 r., Nr 45, poz. 271).

11. W czasie pobytu przedstawiciela handlowego w Megrez Sp. z o.o. obowiązuje go bezwzględny zakaz bezpośredniego kierowania do personelu Megrez Sp. z o.o. wszelkich ofert związanych z organizacją szkoleń finansowanych przez reprezentowaną przez siebie firmę, przedstawiciel jest zobowiązany skierować na piśmie bezpośrednio do Zarządu Spółki, określając przedmiot szkolenia, termin i czas jego trwania. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pismo, szkolenie zostanie przeprowadzone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Megrez Sp. z o.o. a sponsorującą firmą, określającej obowiązki i prawa każdej ze stron. Zapis ten dotyczy również szkoleń wyjazdowych, w tym przeprowadzanych w kraju i zagranicą.

12. Prowadzenie na terenie Spółki reklamy produktów leczniczych kierowanych do wiadomości publicznej odbywa się wyłącznie za zgodą Zarządu Megrez Sp. z o.o. udzieloną firmie zgłaszającej chęć prowadzenia reklamy w tej formie. Taka forma reklamy nie może mieć charakteru dźwiękowego lub audiowizualnego, a jedynie charakter wizualny, przyjmując formę plakatów, kalendarzy, ulotek itp. Reklama może być rozmieszczana wyłącznie w poczekalniach dla pacjentów, w miejscach do tego wyznaczonych, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków współpracy i załatwieniu wszystkich formalności z pracownikami Działu Organizacyjno – Prawnego Spółki. Prowadzenie w/w reklamy ma charakter odpłatny.

13. Produkt leczniczy nie może zostać zastosowany w Spółce bez uprzedniego zarejestrowania w Aptece. Brak ewidencji dostarczanych do Spółki próbek produktów leczniczych podlega karze grzywny (art. 129, ust 2 pkt. 2.4 Ustawy Prawo Farmaceutyczne - Dz. U. 2008 r. Nr 45, poz. 271).

14. Niniejszy regulamin obowiązuje również odpowiednio w stosunku do reklamowania wyrobów medycznych, suplementów diety i środków spożywczych.

15. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu będzie skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną personelu Megrez Sp. z o.o. oraz odwołaniem zgody Zarządu Megrez dla przedstawicieli handlowych i zakazem wstępu na teren Spółki.

Pobierz regulamin

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe