top podstrona

PACJENT KORZYSTAJĄCY ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH MA OBOWIĄZEK:

 1. Okazywania szacunku dla praw innych pacjentów.
 2. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, szczególnie poszanowania godności, intymności, przekonań i zasad moralnych oraz życzliwego i kulturalnego odnoszenia się do innych pacjentów, odwiedzających i personelu Spółki.
 3. Przestrzegania zasad higieny osobistej oraz stosownego ubioru (np. piżama, dres).
 4. Utrzymywania ładu i porządku w miejscu pobytu.
 5. Stosowania się do ustalonego porządku organizacyjnego na Oddziale, w szczególności przebywania w sali w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych oraz w czasie wydawania posiłków.
 6. Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00 i przebywania w tym czasie na Oddziale.
 7. Zgłaszania każdorazowo pielęgniarce/położnej zamiaru opuszczenia Oddziału (np. w celu dokonania zakupów w sklepiku szpitalnym lub wyjścia na spacer).
 8. Przestrzegania zakazu wychodzenia poza obręb szpitala chyba, że jest to uzgodnione i konieczne ze względów leczniczych (konsultacje, zabiegi itp.) . W oddziale nie udziela się pacjentom przepustek.
 9. Dostarczenia personelowi pełnej informacji o przebytych i obecnych chorobach oraz wszystkich aspektach medycznych mogących pomóc w leczeniu.
 10. Poinformowania lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza.
 11. Stosowania się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek, położnych  fizjoterapeutów, techników i innego personelu zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych.
 12. Stosowania się do uzgodnionego planu diagnostyki i leczenia oraz zaleceń medycznych i diety.
 13. Poszanowania mienia Spółki.
 14. Przestrzegania zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.
 15. Przestrzegania prawa korzystania do możliwości zdeponowania na czas pobytu w szpitalu rzeczy wartościowych w Depozycie Szpitalnym.
 16. Korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń (np. laptopów, MP3 itp.) w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu Szpitala ani zakłócający działania aparatury i urządzeń medycznych i poza godzinami ciszy nocnej. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w gabinetach zabiegowych, pracowniach diagnostycznych oraz w pobliżu aparatów medycznych pracujących na salach chorych.  Zarząd Szpitala może określić inne strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 17. Przestrzegania bezwzględnego zakazu obrotu, posiadania i używania alkoholu, narkotyków i środków odurzających oraz palenia papierosów na terenie Szpitala.
 18. Przestrzegania przepisów BHP i P/POŻ.

Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej może nastąpić, gdy pacjent przebywający w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych.

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe